Çalışma Konusu

1. Yerli üretim modern sera teknolojileri ve ürünlerin kullanımını artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

2. Maliyetlerin düşürülmesi amacıyla üyeleri için ham, yarı mamul maddeler ve her türlü alet ve makinanın tedariki konusunda çalışmalar yapmak,

3. Kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel ve şirket personellerinin gelişimine katkıda bulunacak ya da alınması hukuki açıdan zorunlu olan eğitimler düzenlemek,

4. Üyelerinin yararlandığı yan sanayi kuruluşlarının üretim kalitelerini yükseltmek amacıyla ilgili kuruluşlara teknoloji transferi sağlamak,

5. Ulusal/uluslararası standartlara uygun modern sera kriterlerini belirlemek ve imal edilen seralara bu kriterlere göre belge düzenlemek.

6. Seralarda değişik marka ve modeller için kullanılabilecek genel “Sera Tip Onay” kriterlerini belirlemek ve bunun için prosedürler ve yöntemler geliştirmek,

7. Sektörde ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun üretim konusunda muayene ve deneyleri üstlenmek, belgelendirme kuruluşları ile ilişkileri kurmak,

8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, web sayfası hazırlamak,

9. Verimlilik ve iş güvenliğinin artırılması yönünde faaliyetlerde bulunmak,

10. Kalifiye eleman, teknisyen, ve uzman yönetici yetiştirilmesi konularında eğitici çalışmalar yapmak, eğitim sonunda sertifika vermek,

11. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için teknolojik, ekonomik araştırmalar yapmak,

12. Teknoloji transferi ve lisans konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerini akreditasyon ve kalite sistemleri hakkında yönlendirmek,

13. Türkiye’de seraların modernizasyonu ve mevcut eski seraların yenilenmesine yönelik politikalar oluşturmak,

14. Yurt dışındaki bilim ve teknolojiyi takip etmek için konusunda uzman ülkelerin dernek ve kuruluşlarını Türkiye’ye davet etmek, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, üyelerinin yurtdışına gönderilmesi çalışmalarını yürütmek,

15. Üniversiteler ve ilgili araştırma enstitüleri ile ilişki kurmak; sera konstrüksiyonu, inşaatı, donanımları konularında yeni teknoloji ve yöntemlerin araştırılması için ortak çalışmalar yürütmek, üniversite–sanayi işbirliğini teşvik etmek,

16. Üyelerine yetişmiş eleman sağlamak amacıyla yönetim kurulunun belirleyeceği öğrencilere karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek,

17. Uluslararası pazarda yerli üretim seraların ve donanımların tanıtımını sağlamak, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

18. Fuarlarda birlik için stand kurulmasını sağlamak

19. Sektör Dış Ticaret Şirketi’nin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili Bakanlıklar, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek,

20. Sera kurmak isteyen yeni yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermek ve diğer danışmanlık kuruluşları ile işbirliğine yönlendirmek,

21. Üyelerinin DPT, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlara ve Avrupa Birliği Fonları’na proje başvurusu yapmalarını teşvik etmek, proje dosyalarının hazırlanmasına yönelik destek vermek,

22. Yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik etmek, mevcut kaynakların ekonomik kullanımını sağlamak,

23. Devlet, bankalar, finans kurumlarınca sağlanan krediler, sübvansiyonlar, desteklerden sektörün yararlanmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak,

24. Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

25. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

26. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

27. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

28. Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

29. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

30. Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

31. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

32. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

33. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,