Charter

SERA KONSTRÜKSİYON, DONANIM VE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ

VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ(SERKONDER)TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

        Derneğin Adı: SERA KONSTRÜKSİYON, DONANIM VE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ’dir.

        Kısa Adı: “SERKONDER” dir.

        Derneğin Merkezi: Antalya’dır.

        Derneğin Şubesi: Şubesi Açılmayacaktır

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek; Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman üretimi yapan firmaları bir araya getirmek, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerinin ekonomik, hukuki, teknolojik, imalata  ve ihracata yönelik sorunlarına çözüm bulacak çalışmalar yapmak, Türkiye’de sera imalat sektörünü geliştirmek, yeni pazarlar araştırmak, üyelerine yeni teknolojileri tanıtmak, sektörde standardizasyonu teşvik etmek, sektörü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, sektördeki ithalatın azaltılıp ihracatın artırılması yönünde çalışmalar yapmak, çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini teşvik eden sistemler geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Yerli üretim modern sera teknolojileri ve ürünlerin kullanımını artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 2. Maliyetlerin düşürülmesi amacıyla üyeleri için ham, yarı mamul maddeler ve her türlü alet ve makinanın tedariki konusunda çalışmalar yapmak,
 3. Kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel ve şirket personellerinin gelişimine katkıda bulunacak ya da alınması hukuki açıdan zorunlu olan eğitimler düzenlemek,
 4. Üyelerinin yararlandığı yan sanayi kuruluşlarının üretim kalitelerini yükseltmek amacıyla ilgili kuruluşlara teknoloji transferi sağlamak,
 5. Ulusal/uluslararası standartlara uygun modern sera kriterlerini belirlemek ve imal edilen seralara bu kriterlere göre belge düzenlemek.
 6. Seralarda değişik marka ve modeller için kullanılabilecek genel “Sera Tip Onay” kriterlerini belirlemek ve bunun için prosedürler ve yöntemler geliştirmek,
 7. Sektörde ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun üretim konusunda muayene ve deneyleri üstlenmek, belgelendirme kuruluşları ile ilişkileri kurmak,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, web sayfası hazırlamak,
 9. Verimlilik ve iş güvenliğinin artırılması yönünde faaliyetlerde bulunmak,
 10. Kalifiye eleman, teknisyen, ve uzman yönetici yetiştirilmesi konularında eğitici çalışmalar yapmak, eğitim sonunda sertifika vermek,
 11. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için teknolojik, ekonomik araştırmalar yapmak,
 12. Teknoloji transferi ve lisans konularında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerini akreditasyon ve kalite sistemleri hakkında yönlendirmek,
 13. Türkiye’de seraların modernizasyonu ve mevcut eski seraların yenilenmesine yönelik politikalar oluşturmak,
 14. Yurt dışındaki bilim ve teknolojiyi takip etmek için konusunda uzman ülkelerin dernek ve kuruluşlarını Türkiye’ye davet etmek, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, üyelerinin yurtdışına gönderilmesi çalışmalarını yürütmek,
 15. Üniversiteler ve ilgili araştırma enstitüleri ile ilişki kurmak; sera konstrüksiyonu, inşaatı, donanımları konularında yeni teknoloji ve yöntemlerin araştırılması için ortak çalışmalar yürütmek, üniversite–sanayi işbirliğini teşvik etmek,
 16.  Üyelerine yetişmiş eleman sağlamak amacıyla yönetim kurulunun belirleyeceği öğrencilere  karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek,
 17. Uluslararası pazarda yerli üretim seraların ve donanımların tanıtımını sağlamak, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 18. Fuarlarda birlik için stand kurulmasını sağlamak
 19. Sektör Dış Ticaret Şirketi’nin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili Bakanlıklar, DPT, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek,
 20. Sera kurmak isteyen yeni yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermek ve diğer danışmanlık kuruluşları ile işbirliğine yönlendirmek,
 21. Üyelerinin DPT, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlara ve Avrupa Birliği Fonları’na proje başvurusu yapmalarını teşvik etmek, proje dosyalarının hazırlanmasına yönelik destek vermek,
 22. Yenilenebilir enerjilerin kullanımını teşvik etmek, mevcut kaynakların ekonomik kullanımını sağlamak,
 23. Devlet, bankalar, finans kurumlarınca sağlanan krediler, sübvansiyonlar, desteklerden sektörün yararlanmasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapmak,
 24. Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 25. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 26. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 27. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 28. Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 29. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 30.  Gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 31.  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 32. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 33. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,Derneğin Çalışma biçimleri
  1. Ülke Ekonomisinin vazgeçilmez gücü olan özel sektörün ve mensuplarının birlikte hareketle Anayasa ve Demokratik kurallar içerisinde hak ve hukuklarının ve cemiyet içerisinde saygınlıklarının korunmasıyla, Ülke ekonomisinde istihdam yaratıcı çalışmalar yapmak.
  2. Küçük ve  Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) daha modern işyerlerine sahip olabilmesi için Seracılar Küçük Sanayi Siteleri, Seracılar Orta Büyüklükteki Siteleri ve Seracılar Organize Sanayi Bölgeleri gibi tesislerin kurulmasında ve bunun için gerekli olan teşvik ve destekler için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapmak, ülke ekonomisine, işadamlarına ve sanayicilerine daha faydalı olabilecek girişimlerde bulunur.
  3. Avrupa Birliği ve benzeri kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, Türk İşadamlarıyla Yabancı işadamları arasında iş anlaşmaları, ortaklıklar kurulması, ekonomik, teknolojik ve ilmi alanlarda fuarlar, sergiler, teknik geziler, seminer ve konferanslar derlemek veya mevcutlara katılmak suretiyle İnsanlar arası bilgi ve kültür alış verişi hususunda gerekli çalışmaları yapar.
  4. Halen mevcut ve ilerde kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar Ticaret ve Sanayi Odaları, İthalat ve İhracatçılar Birliği, Vakıflar, Dernekler, Meslek kuruluşları, Esnaf ve Sanatkârlar Birliği ve benzeri kuruluşlar veya üst kuruluşlarıyla, doğrudan doğruya veya bunlara bağlı kuruluşları aracığıyla işbirliği içinde çalışmalar yapar.
  5. Kalkınmanın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiğinden; sermaye, emek ve teşebbüsün birbirlerini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi ve işveren işbirliğinin ülke ekonomisinde en verimli ve faydalı olmasında gerekli çalışmaları yapar.
  6. Derneğin  amacına uygun faaliyetlerini yürütebilmek için radyo, televizyon, gazete, dergi, bülten gibi tesisler kurar veya mevcutlardan istifade eder; ilmi, mesleki ve sanata ilişkin kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantı, temsil, festival, fuarlar, gösteriler, teknik ve sosyal geziler organize eder veya yapılanlara iştirak ederek üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini artırıcı çalışmalar yapar.
  7. Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar, içerden ve dışardan temin edilecek uzmanlar aracılığıyla araştırmalar, incelemeler ve etütler yaptırarak öneri ve dilekleri saptar.
  8. Dernek amaç ve hizmetlerini daha etkin kılmak için federasyona girer ve çıkabilir.
  9. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayri menkuller tasarruf ederek, ipotek dâhil olmak üzere gayri menkul üzerinde dernek leh ve aleyhine iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir. Bu muameleler yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
  10. Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar,  iktisadi işletmeler,  sanayi yatırımları, vakıflar, kooperatifler ve yardımlaşma sandıkları ve benzerlerini kurar.
  11. Derneğin amaç ve hizmetlerini daha etkin kılacak, gerekli gördüğü diğer konularda da çalışmalar yapar.Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

   Madde 3

   1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, kendi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte teknik, ekonomik ve mesleki yönden tanınmış ve başarısını kanıtlamış olan sera konstrüksiyon, donanım ve ekipman üreticisi ve ihracatçısı olan her gerçek ve  tüzel kişi (Şirketler, dernekler, vakıflar)  bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
   2. Yabancı gerçek ya da tüzel kişiler derneğe üye olamaz.
   3. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
   4. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.Derneğin en az iki üyesi tarafından önerilmiş olmaları gerekir.
   5. Yönetim Kurulunca kabul edilen üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler üye olarak kabul edilir.
   6. Bir holding çatısı altında toplanmış birden fazla seracılıkla iştigal eden sanayi şirketlerini veya birbiri ile organik bağı olan şirketler grubunu temsilen en çok üç gerçek veya tüzel kişi üye alınabilir.
   7. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler, oy kullanmazlar.

   Derneğin Faaliyet Alanı :Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

   Üyelikten Çıkma

   Madde 4

   1. Üyelik; ölüm ve üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma dileğini bildirmek suretiyle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.
   2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
   3. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu; yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.Üyelikten Çıkarılma

    Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

    1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
    2. Mazeretsiz olarak verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
    3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
    4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
    5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
    6. Yüz kızartıcı ve ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkûm oldukları sabit olanlar
    7. (c) bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Şu kadar ki, üyenin birikmiş aidatları kanuni faizleriyle birlikte ödemeleri zorunludur
    8. Yasa hükmü gereğince derneklere üye olma hakkını sürekli veya geçici kaybedenlerle, aidat ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Bu hallerde, üyenin, yalnızca üyeliği sona erdiren nedenlerin gerçekleşmemiş bulunduğu nedenine dayalı olarak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, Yönetim kurulunun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden başlayarak 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler.

   Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

   Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

   Dernek Organları

   Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

   1-Genel kurul,

   2-Yönetim Kurulu,

   3-Denetim Kurulu,

   Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

   Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

   Genel kurul;

   1-Bu tüzükte belirlenen zamanda olağan,

   2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

   3-Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

   Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

   Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

   Çağrı Usulü

   Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş  gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

   Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

   Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

   Toplantı Usulü

   Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

   Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

   Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

   Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

   Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

   Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

   Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

   Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

   Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

   Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

   Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

   Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

   Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

   Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

   Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

   Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

   Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

   1-Dernek organlarının seçilmesi,

   2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

   3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

   4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

   5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

   6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

   7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

   8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

   9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

   10-Derneğin vakıf kurması,

   11-Derneğin fesih edilmesi,

   12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

   13-İhtiyaç duyulduğu takdirde, dernek merkezinin mülki amirlikten izin alınması kaydıyla başka bir İl’e taşınmasına karar verir ve Yönetim Kurulu’nu yetkilendirir.

   14- Gerek duyulduğu takdirde mülki amirlikten izin alınması kaydıyla ihtiyaç duyulan İl ve İlçelerde şube açılmasına karar verir ve Yönetim Kurulu’nu yetkilendirir.

   15-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

   Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

   Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

   Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

   Madde 10-Yönetim Kurulu, yedi asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

   Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

   Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

   Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

   Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

   1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

   2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

   3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

   4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

   5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

   6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

   7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

   8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

   9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

   10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

   11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

   Danışma Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

               Madde 12-Danışma Kurulu, sera tesisi ve sera üreticiliği konularında ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalar yapmış kamu ve özel sektörden kişiler ile akademisyenlerden oluşur. Sektör ile ilgili konulardaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek ve politikalar geliştirmek üzere, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile iki yıl için en fazla 10 kişi danışma kurulu üyeliği için seçilir. Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Danışma kurulu, gerek duyulan konularda çalışma grupları oluşturabilir.

            Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

   Danışma kurulu; derneğin, tüzüğünde yer alan çalışma konularına ilişkin taslak programlar ile uygulamaya yönelik öneriler hazırlar; yönetim kurulu ve genel kurul tarafından görüş istenilen konularda bilgi notları/rapor düzenler; derneğin amaçlarına ulaşmada ve hükümete sunulacak politika önerilerinde stratejiler belirler.

   Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

   Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

   Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

   Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

   Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen  amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında genel kurula sunar.

   Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

   Derneğin Gelir Kaynakları

   Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

   1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1.500 TL,  aylık olarak ise 300 TL (yıllık 3.600 TL) aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

   2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

   3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

   4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

   5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

   6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

   7-Diğer gelirler.

   Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

   Madde 13-Defter tutma esasları;

   Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

   Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

   Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

   Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

   Kayıt Usulü

   Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

   Tutulacak Defterler

   Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

   a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

   1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

   2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

   3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

   4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

   5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

   6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

   b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

   1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

   2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

   Defterlerin Tasdiki

   Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

   Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

   İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

   Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

   Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

   Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

   Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

   Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

   Alındı Belgeleri

   Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

   Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

   Yetki Belgesi

   Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

   Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

   Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

   Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

   Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

   Beyanname Verilmesi

   Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

   Bildirim Yükümlülüğü    

   Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

   Genel Kurul Sonuç Bildirimi

   Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK–3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

   Genel kurul sonuç bildirimine;

   1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

   2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

   Taşınmazların Bildirilmesi

   Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

   Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi      

   Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

   Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

   Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

   Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

   Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

   Değişikliklerin Bildirilmesi

   Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

   Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

   Derneğin İç Denetimi

   Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

   Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

   Derneğin Borçlanma Usulleri 

   Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

   Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

   Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

   Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

   Derneğin Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

   Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

   Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

   Tasfiye İşlemleri

   Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde SERA KONSTRÜKSİYON, DONANIM VE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

   Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

   Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

   Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

   Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

   Hüküm Eksikliği

   Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

   Derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

   Yönetim Kurulu Üyelerinin;

   Adı ve Soyadı                :Görev Unvanı                :
   1. Cengiz YAYLALIYönetim kurulu Başkanı
   2. Selim BİZCANLIYön kurulu Başkan Yardımcısı
   3.Ufus Salih USLUSekreter
   4.Arslan YALTANSayman Üye
   5.Dilek BATMAZÜye
   6.Hakan ÖZTÜRKÜye
   7.Mert MIZRAKÜye

   Bu tüzük 21 (Yirmi Bir) madde ‘den ibarettir.