Üyelik Başvurusu

SERA KONSTRÜKSİYON DONANIM VE EKİPMAN ÜRETİCİLERİ VE İHRACATÇILARI DERNEĞİ (SERKONDER) ne üye olabilmek için aşağıdaki dilekçeyi doldurmanız gerekmektedir.

 SERKONDER Üye Başvuru Dilekçesi

Üyelik İşlemleri

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3-
a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, kendi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte teknik, ekonomik ve mesleki yönden tanınmış ve başarısını kanıtlamış olan sera konstrüksiyon, donanım ve ekipman üreticisi ve ihracatçısı olan her gerçek ve tüzel kişi (Şirketler, dernekler, vakıflar) bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
b) Yabancı gerçek ya da tüzel kişiler derneğe üye olamaz.
c) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
d) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğin en az iki üyesi tarafından önerilmiş olmaları gerekir.
e) Yönetim Kurulunca kabul edilen üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler üye olarak kabul edilir.
f) Bir holding çatısı altında toplanmış birden fazla seracılıkla iştigal eden sanayi şirketlerini veya birbiri ile organik bağı olan şirketler grubunu temsilen en çok üç gerçek veya tüzel kişi üye alınabilir.
g) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler, oy kullanmazlar.

Derneğin Faaliyet Alanı: Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üyelikten Çıkma
Madde 4-
a) Üyelik; ölüm ve üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma dileğini bildirmek suretiyle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.
b) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
c) Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu; yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Mazeretsiz olarak verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
f) Yüz kızartıcı ve ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkûm oldukları sabit olanlar
g) (c) bendine göre dernekten çıkarılanların Yönetim Kurulu Kararı ile tekrar kayıtları yapılabilir. Şu kadar ki, üyenin birikmiş aidatları kanuni faizleriyle birlikte ödemeleri zorunludur.
h) Yasa hükmü gereğince derneklere üye olma hakkını sürekli veya geçici kaybedenlerle, aidat ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Bu hallerde, üyenin, yalnızca üyeliği sona erdiren nedenlerin gerçekleşmemiş bulunduğu nedenine dayalı olarak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, Yönetim kurulunun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden başlayarak 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.